Winkelwagen € 0,00

Er bevinden zich geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden van Logotap te Assen

 

Gedeponeerd d.d. 27 januari 2006 Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04077917

Klik hier om onze voorwaarden in een overzichtelijk PDF-bestand te downloaden.

1.         Algemene bepalingen en toepasselijkheid

  1. In deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Colournorm de overeenkomst tot levering van diensten en/of goederen sluit respectievelijk wenst te sluiten.
  2. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn voor Colournorm niet bindend en worden door haar uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Colournorm  alsmede op alle overeenkomsten, waaronder de levering, de (gedeeltelijke) uitvoering daarvan en de daarmee verband houdende verbintenissen, tussen Colournorm en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. De Opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan Colournorm ter beschikking gestelde objecten. De aansprakelijkheid van Colournorm strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de order, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard. Vrachten en porti zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  5. Door Opdrachtgever aangeleverde originelen of materialen worden door Colournorm zorgvuldig behandeld. Colournorm kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade welke bij bewerking of verwerking kan ontstaan.

2.         Vrijwaring

  1. Opdrachtgever verklaart bij het geven van een opdracht dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht(en) van derden, noch enig eigendomsrecht, noch dat de Auteurswet wordt overtreden.
  2. Opdrachtgever is gehouden Colournorm te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op Colournorm jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door Colournorm, in opdracht van Opdrachtgever, geleverde zaken of door Colournorm verleende diensten.
  3. In geval uit de door Opdrachtgever verstrekte opdrachten financiële verplichtingen jegens de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons  hebben, vrijwaart Opdrachtgever ons te allen tijde volledig tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

3.         Offertes

  1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Colournorm is te allen tijde gerechtigd een offerte binnen 7 dagen te herroepen.
  2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  3. Alle prijzen zijn netto in euro’s, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. De prijzen zijn gebaseerd op de kosten van goederen en lonen geldend op de datum van de offerte.

4.         Overeenkomsten

  1. Indien een Opdrachtgever een opdracht geeft, komt de overeenkomst tot stand en vangt deze aan op het moment dat de opdrachtbevestiging door Colournorm is retourgestuurd, en of in afwezigheid van een orderbevestiging, werkzaamheden ter uitvoering van deze order zijn aangevangen.
  2. Indien Colournorm een offerte uitbrengt, komt de overeenkomst tot stand en vangt deze aan op het moment dat deze wordt bevestigd door Opdrachtgever.

5.         Annulering

  1. Partijen zijn gerechtigd een opdracht binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te annuleren, onder mededeling van de reden daarvan aan de wederpartij.
  2. Indien Opdrachtgever een opdracht annuleert is hij gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten, schade en interesten, welke door Colournorm is af zal worden geleden. Bij annulering van een opdracht door Colournorm is Colournorm slechts gehouden tot restitutie van betalingen van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.         (Af)levering

  1. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend en nooit als fatale termijnen aan te merken; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
  2. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik, van verzending voor risico van Opdrachtgever.

7.         Uitvoering

  1. Colournorm bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Colournorm heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten uitvoeren door derden.
  2. Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te gebruiken materialen zijn niet altijd te vermijden en kunnen de wederpartij geen aanleiding geven het geleverde af te keuren. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.
  3. Geringe afwijkingen bij kleurendruk/fullcolour printwerk kunnen geen reden voor afkeuring van het betrokken printwerk vormen.
  4. Colournorm staat er niet voor in dat door Colournorm geleverde producten, als printwerk en belettering, bestand zijn tegen vloeibare, al of niet chemische, reinigingsmiddelen en/of het reinigen onder hoge druk en/of bij hoge temperatuur en/of het reinigen met mechanische middelen, behoudens indien en voorzover Colournorm deze middelen schriftelijk heeft aanbevolen.
  5. Op beletteringsmateriaal zijn uitsluitend de garantie-voorwaarden van de betreffende producenten van toe-passing,  deze kan Colournorm u op verzoek toesturen.

8.         Reclames

  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na (af)levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Colournorm vervalt.
  2. Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden doormiddel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Colournorm vervalt.
  3. Indien de reclame gegrond blijkt te zijn is Colournorm gerechtigd, naar haar keuze, hetzij het gebrek voor eigen rekening binnen een met Opdrachtgever overeen te komen termijn te herstellen, hetzij de goederen te vervangen tegen teruglevering van de ondeugdelijke goederen dan wel een billijkje schadevergoeding te betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft tegen teruglevering van de ondeugdelijke goederen.
  4. Protest tegen een factuur dient schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de factuur door Opdrachtgever is aanvaard.
  5. Reclame en/of protest van welke aard dan ook, schorten de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

9.         Retourzending

  1. Opdrachtgever is gehouden tot in ontvangstname van door Colournorm ter levering aangeboden goederen. De weigering of retourzending door Opdrachtgever van door Colournorm ter levering aangeboden goederen komt volledig voor diens rekening en risico, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.       Overmacht

  1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. In ieder geval wordt onder overmacht verstaan: ziekte van werknemers van Colournorm, oorlog(sgevaar), gehele of gedeeltelijke mobilisatie. staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietiging in fabrieken of magazijnen.
  2. Enige vorm van overmacht ontslaat Colournorm van haar ver­plichtingen jegens Opdrachtgever. Colournorm is in geval van overmacht gerechtigd om de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, dan wel de Opdracht te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever daaraan enig recht tot schade­vergoeding kan ontlenen.
  3. Indien Colournorm bij het intreden van de overmacht al gedeelte­lijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeelte­lijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te facture­ren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

11.       Eigendomsvoorbehoud

  1. Colournorm behoudt zich uitdrukkelijk en kenbaar de eigendom van alle te leveren en/of geleverde goederen voor, onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever al zijn verbintenissen jegens Colournorm volledig is nagekomen.
  2. Indien Opdrachtgever op enige wijze tekort schiet in de na­koming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst met Colournorm is hij gehouden de door of vanwege Colournorm reeds geleverde goederen op eerste verzoek terstond aan deze voor eigen rekening en risico ter beschikking te stellen.
  3. Colournorm is te allen tijde gerechtigd de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.
  4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan enig be­perkt recht op enig eigendom van Colournorm te (doen) vestigen.

12.       Betaling

  1. Colournorm is bij aanvang van de overeenkomst gerechtigd om middels een factuur betaling te vragen voor het gehele ver­schuldigde bedrag. Colournorm is en blijft te allen tijde gerech­tigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nako­ming van de betalingsverplichting van Opdrachtgever te verlangen.
  2. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in euro's, door middel van storting ten gunste van een door Colournorm aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengeko­men. Colournorm mag een kortere betalingstermijn hanteren. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat dit bedrag op de rekening van Colournorm is bijgeschreven.
  3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Colournorm, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Colournorm heeft.
  4. Het factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar indien Opdracht­gever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren of een wezenlijke ver­andering in de juridische structuur van de onderneming van Opdrachtgever plaatsvindt of heeft plaatsgevonden dan wel indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Colournorm niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt ter incasso van enige vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advoca­ten in incassozaken wordt geadviseerd.
  6. Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Colournorm te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdracht­gevers, voor zover diensten ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.

13.       Opschortingsrecht

  1. Colournorm is te allen tijde bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van goederen aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.       Ruilen

  1. Geleverde zaken, materialen of halffabrikaten kunnen niet worden geruild.

15.       Aansprakelijkheid

  1. Colournorm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband hou­dende met dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de Opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Colournorm en voor­zover de aansprakelijkheidsverzekering van Colournorm in voor­komend geval aanspraak geeft op een uitkering.
  2. Colournorm heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
  3. Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de diensten van Colournorm, schade veroorzaakt door derden of schade ten gevolge van enig gebrek in door Opdrachtgever geleverde goederen, is Colournorm nimmer aansprakelijk.
  4. Colournorm is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens het vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Colournorm of derden.
  5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Colournorm mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplich­tingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaar­den.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Colournorm tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

16.       Overdracht van rechten en verplichtingen

  1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloei­ende uit een overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

17.       Geschillenregeling en toepasselijk Recht

  1. Alle geschillen voorvloeiende uit een offerte van of een over­eenkomst met Colournorm zullen uitsluitend ter beslechting aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter in de plaats ter keuze van Colournorm worden voorgelegd.
  2. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zul­len overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Colournorm en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  3. Op iedere relatie tussen Colournorm en Opdrachtgever is uit­sluitend het Nederlands recht van toepassing.